Pristatyta vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita: vystytojai taikys visas poveikio mažinimo rekomendacijas

Kovo 13 d., trečiadienį, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu visuomenei buvo pristatyta planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertimo ataskaita. Susitikimo metu bendruomenei buvo detaliai pristatyta ataskaita, aptarti atnaujinti elektrinių parko planai bei atsakoma į susirinkusiųjų klausimus.

Poveikio aplinkai ataskaitoje – daug rekomendacijų biologinei įvairovei apsaugoti

Poveikio aplinkai vertinimo metu, vykusio daugiau nei vienerius metus, buvo tiriamas galimas vėjo elektrinių poveikis žmonėms, jų sveikatai, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms, dirvožemiui, vandenims ir kitiems svarbiems aplinkos komponentams. Ataskaitoje didžiausias galimas tokio vėjo elektrinių parko poveikis pastebimas būtent biologinei įvairovei, t. y. paukščiams ir šikšnosparniams. Dėl jų PAV rengėjai pateikė ne vieną rekomendaciją, siūlo neplanuoti dalies vėjo elektrinių arba perkelti jas į kitas vietas. Vis dėlto, kaip teigiama ataskaitoje, įgyvendinus visas poveikio mažinimo rekomendacijas, toks vėjo elektrinių parkas gali būti įgyvendintas ir nedaryti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Vėjo elektrinių veiklos organizatorius, atsižvelgdamas į visuomenės pasiūlymus ir atlikto pirminio vertinimo rezultatus, atsisakė 45 vėjo elektrinių planavimo (iš planuotų 117 vėjo elektrinių). Atlikus planuojamos vėjo elektrinių veiklos PAV siūloma pasirinktose vietose neplanuoti dar 24 elektrinių. Atsižvelgiant į šio PAV išvadas siūloma planuoti ir įgyvendinti 48 vėjo elektrinių statybos ir veiklos sprendinius. 

Atsisakius planuoti minėtas vėjo elektrines atitinkamai būtų eliminuota ir šioje PAV ataskaitoje įvertinta su jų statyba ir veikla susijusi galimo poveikio rizika aplinkai ir visuomenės sveikatai. Apibendrinant pažymėtina, kad aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos atžvilgiu, pritaikius ir įgyvendinus siūlomas poveikio aplinkai išvengimo ir mažinimo bei kompensavimo priemones, galėtų būti įgyvendinta“, – rašoma ataskaitoje.

Vystytojai griežtai vadovausis PAV nurodymais

„Pirmiausia noriu akcentuoti, kad griežtai vadovausimės visomis PAV ataskaitoje nurodytomis rekomendacijomis tam, kad užtikrintume, jog vėjo elektrinių parkas nedarytų neigiamo poveikio aplinkai bei gyventojams jokiais aspektais. Daugiausiai PAV rengėjų dėmesio ir rekomendacijų parengta siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, būtent dėl šio aspekto atsisakome didžiosios dalies planuotų vėjo elektrinių vietų, kitoms taikysime PAV numatytas apsaugos priemones. 

Net pastačius vėjo elektrines, paukščių ir šikšnosparnių judėjimas bei gyvenimas bus toliau sekamas ir pastebėjus daromą neigiamą įtaką, elektrinių parko veikla bus atitinkamai koreguojama. Dirbame atsinaujinančios energetikos sektoriuje, nes mums rūpi gamta ir mūsų planeta, todėl vadovaudamiesi įstatymais ir morale, ieškome geriausių vietų vėjo elektrinėms statyti“, – komentuoja projekto vadovas Darius Narmontas.

Pasak D. Narmonto, pagrindinė PAV išvada yra ta, kad įgyvendinus visas ataskaitoje numatomas rekomendacijas ir poveikio mažinimo priemones, atsisakius minėtų vėjo elektrinių, šis vėjo elektrinių parkas neigiamos įtakos aplinkai ir žmonėms nedarytų. 

Šios PAV išvados dar nėra galutinis projekto apimties ir vietų planas. Po su bendruomene vykusio susitikimo atsižvelgus į išgirstus siūlymus PAV ataskaita bus koreguojama, taip pat bus pakartotinai analizuojamos asociacijos „Kraštovaizdis“ paskutiniais mėnesiais į SRIS sistemą suvestos lizdavietės (kurios jau yra įtrauktos į pristatytą PAV ataskaitą), aiškinamasi, ar jos iš tiesų egzistuoja ir yra veikiančios. 

Vadovaujantis rekomendacijomis neigiamo poveikio rizika gamtai bus sumažinta

Viešojoje erdvėje itin daug dėmesio vykstant PAV sulaukė būtent paukščių stebėjimas: pasirodė klaidinančios ir realybės neatitinkančios informacijos apie parką vystančios bendrovės neva tai nelegalius veiksmus, nepagrįstų kaltinimų Lietuvos ornitologų draugijai ir jos veiklai.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad minėta asociacija nuosekliai ir sąmoningai klaidina visuomenę, dalindamasi realybės neatitinkančiais faktais. Dėl šio šmeižikiško elgesio kreipėmės į teismą. Vis dėlto svarbu tai, kad net ir tas lizdavietes, kurias sakosi radusi pati asociacija, jos nariai ar papildomai samdyti žmonės, esame įtraukę į šiandien pristatytą PAV ataskaitą ir jos išvados yra parengtos remiantis ir tomis neva tai egzistuojančiomis lizdavietėmis. Jas ornitologai analizuos ir tirs papildomai, aiškinsis, ar jos yra realios ir veikiančios, apie šios analizės rezultatus kaip visada informuosime visuomenę papildomai“, – sako projekto vadovas Darius Narmontas.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje rašoma, kad vėjo elektrinių teritorija yra tinkama ir patraukli šikšnosparniams veistis ir maitintis. Beveik visos vėjo elektrinių teritorijoje nustatytos šikšnosparnių rūšys yra itin jautrios vėjo elektrinių poveikiui. Vėjo elektrinės, kurios planuojamos arčiau nei 200 m (+ atstumas, lygus mentės ilgiui) iki miško, pelkės ar linijinio objekto (krūmais ar medžiais apaugusio kelio, kanalo, upės) gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį šikšnosparniams, todėl būtina taikyti PAV ataskaitoje nurodytas neigiamo poveikio išvengimo ir mažinimo priemones. 

Teritorijoje perintiems kai kuriems plėšriesiems paukščiams (mažajam ereliui rėksniui, jūriniam ereliui, žuvininkui, vapsvaėdžiui, paprastajam suopiui), juodajam gandrui ir baltajam gandrui vėjo elektrinių poveikis gali būti reikšmingas. Todėl siūloma neplanuoti 24 vėjo elektrinių arba jas perkelti į kitas vėjo elektrinių poveikiui paukščiams nereikšmingas vietas, dalyje kitų planuojamų vėjo elektrinių būtina taikyti PAV ataskaitoje nurodytas neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemones bei vykdyti stebėseną pagal nustatytą programą. 

Laikantis nurodytų rekomendacijų ir įgyvendinus visas siūlomas poveikio išvengimo, mažinimo ir/ar kompensavimo priemones vėjo elektrinių objektų statybos ir veiklos metu galimo reikšmingo neigiamo poveikio rizika šikšnosparniams ir paukščiams būtų sumažinta.

Kas vyks toliau?

„Susitikimo metu išgirdome gyventojų pasiūlymus, juos šiuo metu analizuoja ir atitinkamai koreguos PAV rengėjas. Taip pat, kaip ir minėjau, bus analizuojamos asociacijos pateiktos lizdavietės ir aiškinamasi, ar jos iš tiesų yra egzistuojančios ir veikiančios, tai taip pat gali lemti ataskaitos papildomas korekcijas. Visą tai padarę derinsime PAV su atsakingomis institucijomis. Bus kalbamasi su tais gyventojais, kurių pateikti prieštaravimai turi teisinio pagrindo, taip pat dėliojant galutinį vėjo elektrinių išsidėstymą bus bendraujama su artimiausių namų savininkais“, – komentuoja D. Narmontas.

Po PAV ataskaitos tikslinimo pagal visuomenės pastabas ir pasiūlymus bus pradėtasderinimas su PAV subjektais (NVSC, sav. administracija, PAGD, KPD, VSTT). 

Planuojamas PAV ataskaitos derinimas su atsakinga institucija (AAA) ir sprendimo dėl PŪV galimybių priėmimas bei paskelbimas AAA internetinėje svetainėje vyks tarp balandžio 11 d. ir gegužės 17 d.